O nás

Vítame Vás na webovej stránke materskej školy Domaniža.  

Zriaďovateľom MŠ Domaniža je Obec Domaniža. Nakoľko materská škola nemá právnu subjektivitu, vo všetkých právnych veciach ju zastupuje Obecný úrad Domaniža prostredníctvom starostu obce.  

Areál MŠ sa nachádza v pokojnom prostredí blízko centra obce obklopený sčasti miestnou zástavbou rodinných domov a  vodných tokov.  

V súčasnosti má MŠ štyri triedy zabezpečujúce celodennú prevádzku pre deti vo veku od 2 do 6 rokov a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V jednotlivých triedach pedagogickú činnosť zabezpečuje 8 kvalifikovaných pedagógov, ktorých hlavným cieľom je cieľavedome a systematicky rozvíjať osobnosť dieťaťa a pripraviť ho na školské vzdelávanie a život v spoločnosti.   

Snahou našej materskej školy Domaniža je poskytnúť podnetné, estetické a predovšetkým bezpečné prostredie pre deti a ich správny vývoj.

Minulosť MŠ

Súčasnosť MŠ