Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

„ŠKOLA HROU“

 

Školský vzdelávací program (ŠKvP) „Škola hrou“ je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole a tvorí ho 1O obsahových celkov. Každý z celkov predstavuje jeden mesiac školského roka (september – jún), pričom každý celok je následne rozpracovaný na týždenné témy tak, aby v súlade s hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania pomáhal u detí predškolského veku dosiahnúť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň ako základ pre vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

 

Ciele a princípy výchovy a vzdelávania

 

Cieľmi predprimárneho vzdelávania sú:

 • napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi,
 • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie ( na materskú i základnú školu),
 • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,
 • rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v  psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,
 • prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa,
 • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými inštitúciami s rešpektovaním potrieb dieťaťa,
 • získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi ( pediater, logopéd, psychológ,...)

 

Predprimárne  vzdelávanie pomáha dieťaťu:

 • posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k materinskému jazyku, k štátnemu jazyku a k svojej vlastnej kultúre,
 • získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám,
 • pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a cirkvami a náboženskými spoločenstvami,
 • naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie,
 • naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť,
 • naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy  a chrániť životné prostredie,
 • naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty.

 

Konkrétne ciele MŠ:

 • utvárať  a rozvíjať  národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti,
 • utvárať u detí úctu, lásku a vzťah k ľudovým zvykom a tradíciám,
 • prezentovať ľudové zvyky a tradície cez ľudové pásma na verejnosti,
 • rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom,
 • rozvíjať u detí enviromentálne cítenie,
 • rozvíjať a podporovať schopnosti detí kooperovať v skupine,
 • pripraviť deti na vstup do ZŠ po stránke kognitívnej, afektívnej, psychomotorickej – zámerne a celostne rozvíjať osobnosť detí,
 • naučiť deti vedomej analýze zvukovej štruktúre slov – fonematickému uvedomovaniu,
 • rozvíjať u detí komunikačné zručnosti – plynule a vecne sa vyjadrovať
 • rozvíjať u detí pozitívne osobnostné vlastnosti,
 • podporovať nadanie a záujmy každého dieťaťa v krúžkových aktivitách.

 

Vlastné zameranie materskej školy

 

 • Materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky. Zameriavame sa na udržiavanie povedomia o ľudových zvykoch a tradíciách v obci i regióne. Deti v MŠ pravidelne nacvičujú dramatické pásma k zvykom a tradíciám, ktoré sa viažu k životu v obci i regióne. Aktívne prezentujú ľudové pásma na verejnosti.
 • Do výchovno-vzdelávacieho procesu často zaraďujeme prvky ľudovej slovesnosti - deti sa učia ľudové piesne, riekanky a spoznávajú ľudové rozprávky.
 • Veľký dôraz vo výchove a vzdelávaní kladieme na vedenie detí k zdravému životnému štýlu.
 • Podporujeme pohybové aktivity detí organizovaním športových podujatí - napr. Deň športu na ihrisku TJ, preteky v lopárovaní,  turistické vychádzky v jeseni a na jar, jazda na bicykloch…
 • Dôraz pri výchovno-vzdelávacej práci s deťmi kladieme aj na osvetu, týkajúcu sa prevencie detí v oblasti zdravia v súlade s NAPO (Národný akčný plán prevencie obezity) a  bezpečnosti.
 • MŠ sa zameriava na rozvíjanie fonematického cítenie u detí. Učiteľky MŠ sú odborne vyškolené k problematike fonematického uvedomovania a cielene pracujú s deťmi nielen počas edukačných aktivít, ale aj v krúžku fonematického uvedomovania.
 • MŠ podporuje a rozvíja najmä estetické cítenie a tvorivosť detí  formou rôznych výtvarných a pracovných aktivít. Deti majú k dispozícií rôznorodý výtvarný  a pracovný materiál.
 • Deti učíme cielenými aktivitami kooperovať v skupine – používame rôzne socializačné hry, pracovné aktivity.
 • Zameriavame sa aj na rozvíjanie komunikačných schopností detí v rodnom jazyku. Deti učíme plynulému a vecnému vyjadrovaniu, k hodnotiacim a sebahodnotiacim komunikačným zručnostiam.
 • Deti MŠ navštevujú ZŠ aspoň 2x ročne, kde sa oboznamujú s jej prostredím, učiteľmi a prácou žiakov na vyučovaní.
 • Deťom ponúkame priebežne účasť na kultúrnych podujatiach – výchovných koncertoch, vystúpeniach iluzionistov, na divadielkach.
 • Organizujeme výlety, ktoré sú zamerané na enviromentálnu výchovu alebo na rozvoj kultúrno – spoločenských návykov.
 • V odpoludňajších hodinách v MŠ ponúkame krúžkovú činnosť, ktorú vykonávajú kmeňové učiteľky MŠ a iní lektori. Ponúkame nasledovné krúžky:
  • Fonematický - Cieľom fonematického uvedomovanie je naučiť deti – predškolákov vedomej analýze zvukovej štruktúry slov – fonematickému uvedomovaniu.
  • Anglického jazyka - našim cieľom je, aby sme deťom umožnili cez krúžok anglického jazyka rozvíjať si aj komunikačné kompetencie v cudzom jazyku, v závislosti od záujmu rodičov.
  • Náboženskej výchovy - krúžkom  náboženstva umožňujeme podľa záujmu rodičov, rozvíjať u detí náboženské tradície typické pre kresťanov katolíkov. Krúžok v MŠ vedie kňaz a katechétka.
 • Dlhodobo spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Považskej Bystrici. V jarných mesiacoch navštevuje MŠ psychologička, ktorá testuje deti k školskej zrelosti.

 

Školský vzdelávací program "Škola hrou" je k dispozícii v MŠ po predchádzajúcom dohovore s riaditeľkou školy.

 

Učebné osnovy  2019/ 2020

Mesiac

Obsahový celok

Témy

 

IX.

 

 

 

Vitajte v materskej škole

Ja a moji kamaráti                      

Domček, domček kto v tebe býva

Cestička za kamarátmi

Rozprávková dedinka

 

Mesiac

Obsahový celok

Témy

 

X.

 

Čarovná jeseň

Babičkina záhradka

Moji starkí a ja

Na poli a v záhrade

Farebná jeseň

Prechádzka lesom

 

Mesiac

Obsahový celok

Témy

 

XI.

 

Fúka, fúka do klobúka

Lesní kamaráti

Dažďová kvapka

Chorý medvedík

Adventný čas

 

Mesiac

Obsahový celok

Témy

 

XII.

 

Vôňa Vianoc

Privítajme Mikuláša

Zimná koleda

Vianočná jedlička

 

Mesiac

Obsahový celok

Témy

 

I.

 

Zdravíme ťa, nový rok

Darčeky spod stromčeka

Biela zima

Zimná olympiáda

Sniežik sa nám chumelí

 

Mesiac

Obsahový celok

Témy

 

II.

 

Čaro zimy

Zvieratá v zime

Tajomstvá vesmíru 

Čas radosti, veselosti

Čas radosti, veselosti

 

Mesiac

Obsahový celok

Témy

 

III.

 

Poslovia jari

Príroda sa zobúdza

Kamarátka kniha

Vrtošivé počasie

Jarná záhrada

 

Mesiac

Obsahový celok

Témy

 

IV.

 

Môj domov

 

Moja rodná krajina a obec

Maľované vajíčko

Maľované vajíčko

Zasadil som semienko

Cesta nie je ihrisko

 

Mesiac

Obsahový celok

Témy

 

V.

 

Tajomstvá života 

Mamičke z lásky

Zvieratá a ich mláďatá

Čím budem

Lúka plná života (hmyz)

 

Mesiac

Obsahový celok

Témy

 

VI.

 

Farby leta

Sviatok detí

Život vo vode a pri vode

Letní športovci 

Návšteva v ZOO

Dobrodružné leto