Podmienky prijatia do MŠ

Podmienky prijímania detí do Materskej školy Domaniža

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dvoch rokov veku, v tom prípade, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Deti sa prijímajú k začiatku školského roka alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita v materskej škole.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:

  • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky.

 

Ostatné podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie prerokované na pedagogickej rade:

  • deti po dovŕšení 4, 3 rokov,
  • deti musia mať osvojené základné hygienické návyky (sú schopné samostatne používať WC, nesmú mať plienky).

Uvedené podmienky sa uplatňujú vtom prípade, ak je viac prihlásených detí, ako je kapacita materskej školy.

 

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti oboch rodičov (zákonných zástupcov) o umiestnenie dieťaťa do materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ako aj údaji o očkovaní dieťaťa.

Miesto a čas podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka materskej školy po vzájomnej dohode so zriaďovateľom na viditeľnom mieste spravidla od 30. apríla do 31. mája. Riaditeľka spolu s termínom zverejní aj podmienky prijímania deti do materskej školy.

 

Do materskej školy je možné prijať aj deti po dovŕšení dvoch rokov v prípade:

  • ak sú umiestnené všetky deti nad 3 roky,
  • v prípade voľnej kapacity materskej školy,
  • v prípade, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky školy 

 

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy pre daný šk. rok budú vydávané najneskôr do konca júna.

 

 

V rozhodnutí o prijatí dieťaťa do materskej školy môže určiť riaditeľka materskej školy adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa v materskej škole možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu v rozsahu 1 – 3 hodín a najviac 4 hodín denne. Ak sa dieťa úspešne zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou navštevovať materskú školu postupne na celý deň. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

V prípade, že dieťa nenastúpi do 14 dní od rozhodnutia o prijatí a zákonný zástupca neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažným spôsobom opakovane poruší Školský poriadok materskej školy, môže riaditeľka školy po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky do materskej školy a na jeho miesto prijať iné dieťa.

 

Prijatie detí so ŠVVP

Do materskej školy je možné prijať aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v prípade, ak sú vytvorené vhodné podmienky (personálne, materiálne, priestorové ...), respektíve či ich bude škola schopná po prijatí dieťaťa dodatočne vytvoriť. O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľka školy na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa. Maximálny počet zaradených detí so ŠVVP v jednej triede sú dve.

Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia až po jeho prijatí do materskej školy alebo v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa zámerne neinformuje o prípadnom ochorení dieťaťa alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa (§ 144 ods. 7 písm. d) školského zákona), môže riaditeľ po zistení týchto skutočností pristúpiť:

  • napr. k rozhodnutiu o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania z hľadiska organizácie, rozsahu alebo podmienok,
  • prípadne či pristúpi po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z dôvodu, že materská škola nie je schopná poskytnúť výchovu a vzdelávanie primeraného druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa.