Krúžok Fonematiky

KRÚŽOK FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA

šk. rok 2018/2019

 

Cieľ:  naučiť deti vedomej analýze zvukovej štruktúry slov - fonematickému uvedomovaniu

 

Čo je fonematické uvedomovanie:

Fonematické uvedomovanie je schopnosť vedome narábať so segmentmi slov, uvedomovať si zvukovú štruktúru slov, uvedomovať si poradie zvukov reči v plynulom toku reči, uskutočňovať hláskovú analýzu, syntézu aj zložitejšie manipulácie so zvukmi reči (pridanie, odobranie, zmenenie poradia hlások v slove).

Deti nadobúdajú znalosti o jazyku, získavajú spôsobilosti, ktoré ich pripravujú na rolu školáka. Menia sa aj osobnostne: sú pozornejšie, sústredenejšie, vnímavejšie, viac motivované pre učenie, majú rozvinutý jazykový cit, lepšie komunikujú navzájom, osvojujú si metakognitívne  a metalingvistické stratégie – prácu so žetónmi, schémami.

 

Cieľová skupina:

 • deti od 5 rokov (predškoláci) na základe prihlásenia dieťaťa zákonným zástupcom.

 

Lektorky  krúžku:

 • Bc. Eva Martišíková, Bc. Marianna Hrenáková, Ing. Marcela Lednická, Mgr. Katarína Tomanová – lektorky majú osvedčenie s celoštátnou platnosťou na realizovanie Tréningov fonematického uvedomovania vydané Vysokošpecializovaným ústavom pre poruchy reči a učenia v Bratislave.

 

Organizácia krúžku:

 • krúžok sa koná 1x týždenne – každá skupina
 • deti budú rozdelené do štyroch skupín  po 7 - 8 detí
 • Termín krúžku:
 1. skupina - PONDELOK od 12.30 do 13.00
 2. skupina - STREDA  od 12.30 do 13.00  hod.
 3. skupina - STREDA  od 12.30 do 13.00  hod.
 4. skupina - PIATOK  od 12.30 do 13.00  hod

 

Metodika výučby na krúžku:

 • Tréning fonematického uvedomovania uskutočňujú učiteľky podľa metodickej príručky Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina, od autoriek: Marína Mikulajová a Oľga Dujčíková.
 • Každé dieťa má vlastný šlabikár – V krajine slov a hlások. 
 • Učiteľky majú deti rozdelené na tri skupiny.
 • Deti pracujú na krúžku so šlabikárom pod metodickým vedením učiteliek.

 

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina má štyri etapy, ktoré sú rozpracované do 30 vyučovacích hodín nasledovne:

 1. Predstava o slove, slabičná analýza – rytmizácia slabík, kreslenie slabík oblúčikmi.
 2. Hlásková analýza slov – používanie schém a jednofarebných žetónov.
 3. Samohlásky a spoluhlásky - krátke a dlhé – červené okrúhle žetóny pre samohlásky, žlté štvorcové žetóny pre spoluhlásky, vyznačovanie dĺžky samohlások.
 4. Mäkké a tvrdé spoluhlásky – špeciálne znaky na žltých žetónoch pre mäkké a tvrdé spoluhlásky.

 

Fonémová analýza – schopnosť detí vytvoriť model slova pomocou grafických schém a žetónov, prechádza postupne z vyradenia najskôr grafickej schémy, potom žetónov, od  hlasitého vyslovovania slova k šepotu. Vyúsťuje do  činnosti prebiehajúcej v mysli – mentálna manipulácia so zvukovou štruktúrou slova ( reč mínus zvuk).

Každá hodina má konkrétnu tému, cieľ, pojmy s ktorými sa pracuje. Hodina trvá cca 30-40 minút.

Metodika je veľmi vhodná pre deti s oneskoreným vývinom reči, narušeným vývinom reči a pre deti, ktoré sú „kandidátmi na poruchu učenia“.