Krúžok Anglického jazyka

KRÚŽOK ANGLICKÉHO JAZYKA

 

Krúžok Anglického jazyja v MŠ je určený pre deti najstaršej vekovej kategórie a bude prebiehať v priestoroch MŠ (v 4. triede). 

Vyučujúci krúžku Mgr. Jana Špániková – lektorka bude viesť krúžok podľa stanovených plánov výučby Anglického jazyka.

Krúžok Anglického jazyka bude 1x týždenne – štvrtok, v čase od 14.30 hod. do 15.15  hod.

 

UČEBNÝ PLÁN  ANJ - šk.rok 2018-2019

Časový rozsah výučby: 1 lekcia týždenne

Krúžok  anglického jazyka prebieha hravou formou, je tematicky rozdelený do skupín, v ktorých sa deti učia príslušné slovíčka a frázy. Na konci každého tematického celku sa deti naučia príbuznú pesničku. Deti používajú na hodinách pracovné listy určené pre predškolský vek. Hlavnou časťou lekcie je však komunikácia v anglickom jazyku.

 

OKTÓBER

 • Pozdravy – Greetings
 • Prvé stretnutie – First encounter
 • Poďakovanie / Ospravedlnenie - Thanks  / Apology

NOVEMBER

 • Farby – Colours
 • Čísla – Numbers
 • Povinnosť  / Vyjadrenie rozkazu – Obligations

DECEMBER

 • Rodina a kamaráti – Family and Friends
 • Zima - Winter
 • Vianoce - Christmas – Christmas cards – vianočné pohľadnice

 JANUÁR

 • Jedlo a nápoje – Food and Drink
 • Ovocie – Fruit
 • Zelenina – Vegetables

 FEBRUÁR

 • Dopravné prostriedky – Vehicles
 • Budovy – Buildings

MAREC

 • Oblečenie – Clothes
 • Ľudské telo – Human Body

APRÍL

 • Hračky – Toys
 • Šport a voľný čas – Sport and Leisure

MÁJ

 • Narodeniny – Birthdays
 • Povolania – Jobs
 • POSLEDNÁ HODINA – OTVORENÁ HODINA PRE RODIČOV