Vianočné fotenie

Vážení rodičia,

vianočné fotenie detí prostredníctvom f. Foto Jana bude v piatok 20. 10. 2017 od cca 10.00 hod.

 


Do fotogalérie boli pridané nové fotky.


 

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že riadna prevádzka Materskej školy Domaniža začína 4. septembra 2017, t.j. pondelok od 6.30 hod.

Zoznamy detí zaradených do jednotlivých tried pre školský rok 2017/2018 budú vyvesené na vstupných dverách bloku A a B.

Zároveň Vás žiadame, aby ste deti priviedli najneskôr do 8.00 hod, nakoľko sa budova MŠ zamyká z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov.


Rozlúčka predškolákov so škôlkou

Zbohom škôlka, zbohom detičky,                     

nikto nezostáva maličký.

Zbohom škôlka a náš milý dvor.                                   

Narástli sme ako smriečky z hôr. 

 

Materská škola, náš milý dom, podaj nám rúčku na rozlúčku.

Lebo rastieme ako strom a po prázdninách prváčka a prvák som!

Kamaráti želáme vám veľa sily,

aby sa vám prvé čiarky podarili.

A písmenká aby boli ako kvietky,

aby ste ich rozpoznali všetky.

            Želajú kamaráti a pani učiteľky zo škôlky


Fotogaléria: Rozlúčka predškolákov so škôlkou


Oznam - letné prázdniny

Vážení rodičia!

Prevádzka MŠ Domaniža bude v čase letných prázdnin, t.j. od 03. 07. do 21. 07. 2017 zabezpečená pre prihlásené deti na bloku A.

 

So súhlasom zriaďovateľa bude v čase od 24. 07. - 31. 08. 2017 prevádzka MŠ prerušená z dôvodu čistenia priestorov MŠ.

Riadna prevádzka MŠ Domaniža bude pokračovať od 04. 09. 2017.


Oznam

Vážení rodičia,

v dňoch 19. a 20. 06. 2017, t.j. pondelok a utorok, budú v čase od 10.00 - 12.00 hod. vydávané rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ Domaniža.


DEŇ DETÍ   2017

Deň detí 2017


Vážení rodičia,

v mene všetkých detí MŠ Domaniža Vám srdečne ďakujeme za darovanie 2% z daní za rok 2016.

Finančné prostriedky budú využité na zakúpenie telovýchovného náčinia do záhrady MŠ.

Ďakujeme


Sadíme my máje ...

Sadíme my máje, čo nám dajú za ne?

Polievočky hriatej, do hrnka naliatej.

/:Máj, máj, máj, zelený

pod oblôčkom sadený.:/

 

            Máje sme sadili, v škôlke sa tešili

            So spevom a tancom sme sa veselili

            /:Máj, máj, máj, zelený

            pod oblôčkom sadený.:/   

Fotogaléria - Sadíme my máje ...


Veľkonočné prázdniny

Vážení rodičia,

prevádzka MŠ Domaniža v čase veľkonočných prázdnin, t.j. 13. a 18. 04. 2017 bude pre prihlásené deti zabezpečená v bloku A na prízemí.


Zápis detí do MŠ

Vážení rodičia,

termín podávania „Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy“ na školský rok 2017/2018 bude v od 01.05. – 19.05.2017 denne počas prevádzky materskej školy Domaniža.   

Tlačivo si môžete osobne zobrať priamo v materskej škole, alebo stiahnuť z webovej stránky školy. Tlačivo je potrebné riadne vypísať, podpísať obidvoma zákonnými zástupcami dieťaťa. Žiadosť o prijatie musí byť potvrdená lekárom pre deti a dorast ohľadom zdravotného stavu dieťaťa, resp. o jeho spôsobilosti navštevovať predškolské zariadenie. V prípade ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca dieťaťa priloží k žiadosti vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie budú vydávané najneskôr do konca júna 2017 (termín bude neskôr upresnený).

 

Podmienky prijatia do MŠ:

  1. prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou (túto skutočnosť rodič oznámi najneskôr do konca apríla 2017),
  2. deti, ktoré dovŕšia 5 rokov (majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – „predškoláci“),
  3. deti od 3 – 5 rokov,
  4. deti mladšie ako 3 roky budú prijaté  v prípade,  ak bude voľná kapacita v materskej škole.

 

Pri nástupe do materskej školy musia mať deti osvojené základné hygienické návyky (sú schopné samostatne používať WC, nesmú mať plienky).


Oznamy

Zápis detí do MŠ

04.02.2016 20:32
Vážení rodičia, termín podávania „Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy“ na školský rok 2017/2018 bude v mesiaci máj denne počas prevádzky materskej školy.    Tlačivo si...

—————

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za MŠ

09.01.2015 21:55
Žiadáme rodičov, aby príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním (príspevok za pobyt) v sume 10 € uhrádzali najneskôr do 20. dňa v danom kalendárnom mesiaci...

—————


Vážení rodičia!

Prosíme Vás, aby ste pri platení

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním (príspevok za pobyt)  uvádzali správny variabilný symbol, ktorý bol pridelený Vášmu dieťaťu pri nástupe do MŠ.

Variabilný symbol príspevku za pobyt je 3 – číselný. Symbol sa počas celého pobytu dieťaťa v MŠ nemení!

 

Školské stravovanie

Pri uhrádzaní platby za stravu v MŠ, uvádzajte variabilný symbol 4 – číselný, ktorý je uvedený na šeku za stravu v MŠ.

Ďakujeme